E-shop (Internetový obchod Raab Computer)Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby


I. Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi firmou Ing. Ladislav Raab (dále jen Prodávající ) a odběratelem (dále jen Kupující ).
2. Obchodní vztahy v tomto reklamačním řádu neupravené, se ve vztahu k podnikateli řídí platným obchodním zákoníkem, ve vztahu k nepodnikatelským subjektům (spotřebitelům) občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
3. Kupující je povinen nabývacím listem prokázat, že reklamované zboží zakoupil u Prodávajícího. Nabývacím listem se rozumí prodejka, paragon, faktura, dodací list, výdejka ze skladu či jiný dokument, který bez jakýchkoliv pochybností dokazuje, že Kupující reklamované zboží nabyl do svého vlastnictví od Prodávajícího.
4. Záruční doba je uvedena na nabývacím dokladu ke zboží a začíná běžet datem vystavení tohoto dokladu. Pokud doba není na dokladu uvedena, bere se obecně lhůta 24 měsíců. V případě nákupu spotřebitelem začíná běžet v souladu s občanským zákoníkem.
5. Datem zahájení reklamačního řízení se míní datum fyzického přijetí reklamovaného zařízení se všemi náležitostmi v provozovně Prodávajícího.

II. Převzetí zboží
1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od Prodávajícího nebo od smluveného dopravce. V případě doručování smluvním dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. nepřevzít zásilku jako celek.
2. V případě, že Kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto skutečnost do tří dnů písemně oznámit Prodávajícímu.

III. Místo uplatnění reklamace
1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího – RAAB COMPUTER, Čs. Brigády 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel: 00420 571 892 000, fax: 00420 571 892 199. Reklamace je možné uplatnit pouze v provozní době, kterou vyhlašuje Prodávající. Provozní doba : po-pá: 9-17h
2. Pokud je pro reklamované zboží určen na území České Republiky autorizovaný servis, je Kupující povinen uplatnit reklamaci přímo v tomto servisu.
3. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží na své náklady do místa uplatnění reklamace. Náklady na dopravu vadného zboží do provozovny prodávajícího nepovažuje společnost Ing. Ladislav Raab za náklady nutné dle §598 zákona č. 40/1964 Sb.
4. Kupující je povinen předat Prodávajícímu reklamovaný produkt čistý, kompletní, v takovém stavu, v jakém jej zakoupil.
5. Zboží z vyřízené reklamace je zasláno Kupujícímu s novou objednávkou nebo samostatně na náklady Kupujícího. Kupující si zboží také může osobně vyzvednout v provozovně Prodávajícího.

IV. Způsob uplatnění reklamace
1. Reklamace se uplatňuje písemně, jednostranným právním úkonem v záruční době uvedené na záručním listu, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití) a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje.
2. Kupující je povinen před zahájením reklamačního řízení ověřit, že reklamované zboží bylo skutečně dodáno Prodávajícím. Důkazní břemeno, že zařízení bylo dodáno Prodávajícím, je vždy na straně Kupujícího.

Kupující je povinen v reklamačním protokolu uvést zejména:
• podrobný popis závady
• číslo nabývacího dokladu a tento dodat v kopii k reklamaci
• požadovaný způsob řešení reklamace
• způsob, jakým si přeje být informován o vyřízení reklamace a své kontaktní údaje.

V případě, že reklamační protokol nebude obsahovat shora uvedené, vyzve Prodávající Kupujícího k poskytnutí dodatečné součinnosti. V případě, že součinnost nebude poskytnuta, nebude zahájeno reklamační řízení. V případě, že Kupující nebude reagovat na výzvu do jednoho měsíce, bude produkt zaslán zpět na náklady Kupujícího.

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou obsluhou, instalováním neoriginálního softwaru, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba.

4. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku,
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
• použitím neautorizovaného spotřebního materiálu,
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
• zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemě uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.
Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

5. Vady musí Kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
6. V případě že Kupující splnil všechny podmínky definované v reklamačním řádu, Prodávající nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení zboží opraví nebo vymění.
7. Kupující je povinen do popisu závady uvést jakékoliv nadstandardní dohody, které učinil s pracovníky Prodávajícího. Pokud tak neučiní, nebude na tyto dohody brán zřetel.

LCD displej
Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy: Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

V. Ustanovení platné výhradně pro kupní smlouvy uzavřené dle Obchodního zákoníku
1. Reklamace nelze uznat tehdy, pokud je produkt dodatečně opatřen nálepkami, štítky či popisky.
2. V případě neoprávněné reklamace si Prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním.
3. Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace také dobropisem v aktuální tržní ceně, případně podle ceny alternativní náhrady.

VI. Ustanovení platné výhradně pro kupní smlouvy uzavřené podle Občanského zákoníku (pro nepodnikatelské subjekty-spotřebitele)
1. Záruční doba je uvedena na záručním listu - kupující/spotřebitel (osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) - pokud není uvedeno jinak záruka min. 24 měsíců.
- Kupující/nikoli spotřebitel (osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) - pokud není uvedeno nebo smluvně domluveno jinak, záruka se řídí obchodním zákoníkem.
2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (tzn.e-shop, elektronická pošta, telefon....), má zákazník právo výrobky bez udání důvodu vrátit. Lhůta pro vrácení výrobku je 14 dní a běží od data doručení. Vrácenou zásilku přijímáme za předpokladu, že zboží nebylo použito a je stále v jeho původním, neotevřeném balení.
• Vrácené zboží zákazník posílá na vlastní náklady s originální stvrzenkou nebo fakturou, záručním listem (pokud byl vydán), společně s informací zda-li má být náhrada zboží provedena započtením hodnoty zboží do další zpracovávané objednávky nebo převodem na uvedený bankovní účet.
• Vrácené zboží musí být pečlivě zabaleno, aby bylo chráněno proti poškození během přepravy. Balení by mělo obsahovat detailní popis výrobků: kódy (z dokladů o prodeji), celé názvy, počty kusů a zpáteční adresu. Balík musí být výrazně označen poznámkou "VRÁCENO".
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 4. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

VII. Vrácení peněz
1. Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Teprve po kontrole zboží Prodávající provádí vrácení domluvené finanční částky. Ve většině případů jsou peníze vráceny na základě dobropisu na zákazníkem uvedený účet. Vyřízení vrácení peněz trvá obvykle 7 až 10 pracovních dnů, maximálně 30 dní. Z výše uvedených důvodů není možné zasílat zboží zpět "Na dobírku", nebo očekávat okamžité proplacení na místě v hotovosti.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Neoprávněné reklamace Prodávající vyřídí zamítnutím. Kupující může reklamaci znovu podat jako nezáruční a pak je povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady, které vznikly posuzováním, diagnostikou a řešením takové reklamace.
2. Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamování produktu, který nesplňuje jakoukoliv podmínku stanovenou tímto reklamačním řádem.
3. Tento reklamační řád je platný od 1.6.2008 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.
4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu