E-shop (Internetový obchod Raab Computer)Všeobecné obchodní podmínky


Uzavření a zrušení kupní smlouvy
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká okamžikem učinění objednávky kupujícím. Objednávku lze učinit pomocí virtuálního elektronického obchodu (http://www.raab.cz), faxem (+420 571 892 199), elektronickou poštou (raab@raab.cz) nebo telefonicky (+420 571 892 000). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle § 53 odst.7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího), za splnění těchto podmínek:

• Kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky.
• Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to: nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle §53 odst.7, Občanského zákoníku, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ceny zboží
Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Dodání a převzetí zboží
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží způsobem, jaký kupující zvolil v objednávce za ceny platné v čase uzavření kupní smlouvy. Termín dodání sdělí na požádání prodávající nebo jej uvede v potvrzení objednávky.

Kupující se zavazuje odebrat na udané dodací adrese od prodávajícího objednané zboží dle odeslané objednávky a uhradit kupní cenu způsobem zvoleným v elektronické objednávce. Dodací adresu kupující specifikuje ve své objednávce.

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Placení za dodané zboží
V případě, že kupující platí zboží bankovním převodem, je povinen zajistit, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 14. den od vystavení zálohové faktury. Po marném uplynutí této lhůty může prodávající objednávku zrušit.

Informace k způsobu používání zboží
Prodejce poskytuje záruku na funkčnost, jakost zařízení a základní technickou podporu ve formě obecného manuálu v českém jazyce.

V případě, že kupujícímu nebyl předán návod k obsluze spolu s výrobkem, může písemně kontaktovat prodávajícího a vyžádat si dodatečnou kopii návodu k obsluze.

Mechanické úpravy, integrace výrobků do jiných zařízení, provoz v podmínkách které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, může být důvodem k zamítnutí případné reklamace vad na zboží.

Uplatňování reklamací
Uplatňování reklamací se řídí samostatným reklamačním řádem.

Vrácení peněz
Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Teprve po kontrole zboží provádíme vrácení domluvené finanční částky. Ve většině případů jsou peníze vráceny na základě dobropisu na zákazníkem uvedený účet. Vyřízení vrácení peněz trvá obvykle 7 až 10 pracovních dnů, maximálně 30 dní. Z výše uvedených důvodů není možné zasílat zboží zpět "Na dobírku", nebo očekávat okamžité proplacení na místě v hotovosti.

Ochrana osobních údajů
Prodávající provádí ochranu osobních údajů o kupujícím podle platných zákonů. Prodávající má právo prověřit pravdivost informací přijatých od kupujícího a to i prostřednictvím třetích stran. Kupující souhlasí s tím, aby jím sdělené informace byly použity ve vzájemném obchodním styku. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo výše uvedené poštovní adrese.

Ostatní ustanovení
Veškeré ostatní ustanovení se řídí platnými zákony a předpisy ČR. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.6. 2008. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.